vi-VNen-US

Điều khoản sử dụng

AGREEMENT BETWEEN USER AND VGM - Vietnam Gospel Media

Trang webVGM - Vietnam Gospel Media bao gồm nhiều trang web được thực hiện bởi VGM - Vietnam Gospel Media.

Trang web VGM - Vietnam Gospel Media được cung cấp cho bạn với điều kiện về sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện, và thông báo ở đây. Việc bạn sử dụng trang web VGM - Vietnam Gospel Media thể hiện sự chấp nhận của bạn với những điều khoản điều kiện như vậy, và thông báo.

SỬ ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

VGM - Vietnam Gospel Media bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo theo đó trang web VGM - Vietnam Gospel Media được cung cấp, bao gồm không giới hạn ở những chi phí liên quan đến việc sử dụng trang web VGM - Vietnam Gospel Media.

LIÊN KẾT ĐẾN NHỮNG TRANG WEB THỨ BA

The VGM - Vietnam Gospel Media trang web này có thể chứa liên kết tới những trang web khác ("Linked Sites"). Những trang liên kết này không thuộc thẩm quyền của VGM - Vietnam Gospel Media và VGM - Vietnam Gospel Media không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ trang liên kết, bao gồm không giới hạn bất kỳ liên kết nào trong mỗi trang liên kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của mỗi trang liên kết. VGM - Vietnam Gospel Media không chịu trách nhiệm về bất cứ một sự chuyển giao nào từ bất cứ một trang liên kết. VGM - Vietnam Gospel Media đang cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như một tiên nghi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi VGM - Vietnam Gospel Media của các trang web hoặc bất kỳ kết hợp với hoạt động của họ.

KHÔNG SỬ DỤNG BÁT HỢP PHÁP HOẶC BỊ CẤM

Là một điều kiện của việc sử dụng các trang web VGM - Vietnam Gospel Media, bạn bảo đảm với VGM - Vietnam Gospel Media rằng bạn sẽ không sử dụng trang web VGM - Vietnam Gospel Media cho bất cứ mục đích trái pháp hoặc bị cấm bởi những điều khoản, điều kiện và thông báo. Bạn không thể sử dụng trang web VGM - Vietnam Gospel Media trong bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hoặc làm trang web VGM - Vietnam Gospel Media hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác và hưởng thụ của trang web VGM - Vietnam Gospel Media Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin không cố ý thực hiện cung cấp có qua trang web VGM - Vietnam Gospel Media.

SỬ DỤNG NHỮNG DỊCH VỤ THÔNG BÁO

Trang webVGM - Vietnam Gospel Media có thể chứa những dịch vụ thông báo, khu vực tán gẫu, nhóm tin tức, diễn đàn, các trang web cá nhân, lịch, hoặc/và tin nhắn khắc, hoặc các phương tiên truyền thông được thiết kế để cho phép bạn giao lưu với công chúng hoặc với một nhóm (gọi chung là "Dịch vụ thông tin"), bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ thông tin chỉ để thông báo, gửi và nhận các tin nhắn và những thành phần phù hợp và liên quan đến một dịch vụ thông tin cụ thể. Bằng một ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý là khi sử dụng một dịch vụ thông tin, bạn sẽ không:

 • nói xấu, lạm dụng, quấy rối, đe dọa, hoặc xâm phậm đến những quyền lợi hợp pháp (chẳng hạn như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác.
 • Công khai, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ, xúc phạm, phỉ báng tục tĩu, không đứng đắn hoặc trái pháp luật, tên, thành phần hoặc thông tin.
 • Tải lên những tập tin chứa phần mềm hoặc các vật liệu khác được bảo về bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát những quyền đó hoặc đã nhận được tất cả đồng ý cần thiết.
 • Tải lên những tập tin chứa virus, tập tin lỗi, hoặc bất cứ phần mềm tương tự hoặc chương trình có thể gây tổn hại đến hoạt động của máy tính người khác.
 • Quảng cáo hoặc cung cấp để bán hoặc mua bất cứ hàng hóa hoặc dịch vụ vì bất cứ mục đích thương mại trừ khi Dịch vụ thông tin đó đặc biệt cho phép những thông điệp đó.
 • Tiến hành hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, các cuộc thi, các chương trình kim tử tháp hoặc các thư dây chuyền.
 • Tải xuống bất cứ tập tin nào được đưa bởi người sử dụng của dịch vụ thông tin khác mà bạn biết, hoặc đáng lẽ phải biết, không thể được phân phối hợp pháp theo cách đó.
 • Làm sai hoặc xóa thẩm quyền tác giả, thông báo thích hợp hoặc hiệu chủ quyền hoặc nhãn mác của nguồn gốc hoặc nguồn của phần mềm hoặc tài liệu khác chứa một tập tin được tải lên.
 • Hạn chế hoặc ngăn cấm bất cứ người nào khác sử dụng những Dịch vụ thông tin.
 • Xâm phạm bất cứ hành vi hoặc nguyên tắc nào khác có thể được áp dụng cho một Dịch vụ thông tin cụ thể.
 • Khai thác hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm địa chỉ email, mà không cần sự đồng ý của họ.
 • Xâm phạm các quy định hiện hành.

VGM - Vietnam Gospel Media không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ thông tin. Tuy nhiên, VGM - Vietnam Gospel Media có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và loại bỏ bất cứ thành phần nào tùy ý. VGM - Vietnam Gospel Media có quyền chấm dứt sự truy cập của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các dịch vụ thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lí do gì.

VGM - Vietnam Gospel Media có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất cứ thông tin nào nếu cầu thiết để đáp ứng luật pháp, quy định, quy trình hợp pháp hoặc yêu cầu của chình phủ, hoặc sửa đổi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần, trong VGM - Vietnam Gospel Mediatùy ý.

Luôn luôn cẩn thận khi đưa ra bất cứ thông tin cá nhân nào về chính bạn hoặc con cái bạn ở bất cứ Dịch vụ Thông tin. VGM - Vietnam Gospel Media không kiểm soát hay chứng thực nội dung các thông điệp hoặc thông tin tìm được ở bất cứ Dịch vụ và truyền thông, do đó, VGM - Vietnam Gospel Media từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất cứ hành động do sự tham gia của bạn vào bất cứ Dịch vụ thông tin nào. Những người quản lý host không được ủy quyền VGM - Vietnam Gospel Media người phát ngôn, và quan điểm của họ không nhất thiết là sự phản ánh của VGM - Vietnam Gospel Media.

Vật liệu được tải lên một Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về chức năng sử dụng, sự sao chép và/hoặc sự phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó nếu bạn tải xuống tài liệu.

MATERIALS PROVIDED TO VGM - Vietnam Gospel Media OR POSTED AT ANY VGM - Vietnam Gospel Media WEB SITE

VGM - Vietnam Gospel Media không yêu cầu quyền sở hữu của các thành phần bạn cung cấp cho VGM - Vietnam Gospel Media (bao gồm cả những phản hồi và góp ý) hoặc tải lên, nhập vào bất kỳ trang webVGM - Vietnam Gospel Media hoặc dịch vụ liên quan (gọi chung là "Sự đệ trình"). Tuy nhiên, bằng sự đưa lên, tải lên nhập vào các thông tin bạn cho phép VGM - Vietnam Gospel Media, các công ty liên kết của nó và cho phép tái cấp phép cần thiết để sử dụng những thông tin đó trong mối liên hệ với những hoạt động thương mại Internet không giới hạn, bao gồm quyền được, sao lưu, phân phối, chuyển giao, đưa lên công chúng, thực hiện công khai, mô phỏng, biên tập, dịch và sắp xếp lại những thông tin của bạn; và phổ biến tên tuổi của bạn gắn liền với tài liệu của bạn.

Không có sự bồi hoàn nào liên quan đến việc sử dụng những thông tin của bạn, như đã nói ở đây. VGM - Vietnam Gospel Media không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng những thông tin bạn cung cấp và có thể loại bỏ bất cứ thông nào vào bất cứ thời điểm VGM - Vietnam Gospel Media tùy ý.

Bằng việc đưa lên, tải lên, nhập vào những thông tin bạn bảo đảm và bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến thông tin của bạn như đã nói ở phần này bao gồm mọi quyền cần thiết cho bạn để cung cấp, đưa lên, tải lên, nhập vào những thông tin đó, nhưng không giới hạn.

KHÔNG NHẬN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

NHỮNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM BÊN TRONG HOẶC SẴN CÓ QUA TRANG WEB VGM - Vietnam Gospel Media CÓ THỂ BAO GỒM NHỮNG SỰ THIẾU CHÍNH XÁC HOẶC LỖI ĐÁNH MÁY. THAY ĐỔI SẼ ĐƯỢC ĐỊNH KỲ THÊM VÀO NHỮNG THÔNG TIN Ở ĐÂY. VGM - Vietnam Gospel Media VÀ/HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ CÓ THỂ CẢI TIẾN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI TRONG TRANG WEBVGM - Vietnam Gospel Media BẤT CỨ LÚC NÀO. LỜI KHUYÊN NHẬN ĐƯỢC TRANG WEB VGM - Vietnam Gospel Media KHÔNG NÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI CHO CÁ NHÂN, Y TẾ, LUẬT PHÁP HOẶC TÀI CHÍNH QUYẾT ĐỊNH VÀ BẠN NÊN HỎI Ý KIẾN NHỮNG CHUYÊN GIA THÍCH HỢP CHO NHỮNG LỜI KHUYÊN VỀ HOÀN CẢNH CỦA BẠN.

VGM - Vietnam Gospel Media VÀ/HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO SỰ THÍCH HỢP, ĐÁNG TIN CẬY,CÓ SẴN, HẠN ĐỊNH, VÀ SỰ CHÍNH XÁC CỦA NHỮNG THÔNG TIN,PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN CHỨA ĐỤNG BÊN TRONG TRANG WEB VGM - Vietnam Gospel Media CHO BẤT CỨ MỤC ĐÍCH NÀO. MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH, TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP AS IS" KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỆN KIỆN TRÊN BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. VGM - Vietnam Gospel Media VÀ/HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP CỦA NÓ DO ĐÓ TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH LIÊN QUAN NÀY, BAO GỒM TẤT CẢ NHỮNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN VÀ KHÔNG VI PHẠM.

MỞ RỘNG RA THEO NHỮNG LUẬT LỆ HIỆN HÀNH, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP VGM - Vietnam Gospel Media VÀ/HOẶC NHỮNG NHÀ CUNG CẤP KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TRỰC TIẾP,GIÁN TIẾP, PHẠT, NGẪU NHIÊN, RIÊNG BIỆT HẬU QUẢ HOẶC BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO BAO GỒM TỔN HẠI DO MẤT MÁT VỀ SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HAY LỢI NHUẬN PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC BÊN TRONG BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HAY THI HÀNH CÁC TRANG WEB VGM - Vietnam Gospel Media VỚI SỰ TRÌ HOÃN HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB VGM - Vietnam Gospel Media HOẶC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN, SỰ DỰ PHÒNG HOẶC THẤT BẠI TRONG CUNG CẤP, HOẶC VÌ BẤT CỨ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NHỮNG HÌNH ẢNH CÓ LIÊN QUAN LẤY ĐƯỢC THÔNG QUA TRANG WEB VGM - Vietnam Gospel Media, HOẶC PHÁT SINH BÊN NGOÀI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VGM - Vietnam Gospel Media, DÙ LÀ DỰA VÀO HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI, SƠ SUẤT TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT HOẶC MẶT KHÁC NGAY CẢ NẾU VGM - Vietnam Gospel Media HOẶC BẤT CỨ NHÀ PHÂN PHỐI NÀO CỦA NÓ ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI. VÌ MỘT VÀI QUYỀN KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI HẬU QUẢ HOẶC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN NHỮNG HẠN CHẾ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN. NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA TRANG WEB NÀY VGM - Vietnam Gospel Media, HOẶC VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG, DUY NHẤT CỦA BẠN VÀ GIẢI QUYẾT LÀ NGỪNG SỬ DỤNG TRANG WEB VGM - Vietnam Gospel Media.

lIÊN HỆ DỊCH VỤ : info@vgm.email

KẾT THÚC/GIỚI HẠN TRUY CẬP

VGM - Vietnam Gospel Media có quyền dự trữ, trong việc tiếp cận tùy ý để trang web VGM - Vietnam Gospel Media và các dịch vụ có liên quan hoặc bất cứ phần nào trong đó vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo. TỔNG QUÁT trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật của tiểu bang Washington, U.S.A. và bạn hướng đồng ý với phán độc quyền với địa điểm của tòa án ở San Mateo County, California, U.S.A. trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web VGM - Vietnam Gospel Media. Sử dụng các trang web VGM - Vietnam Gospel Media được cho phép ở bất cứ quyền hạn nào không có hiệu lực cho tất cả các quy định của các điều khoản và điều kiện, bao gồm nhưng không giới hạn của văn bản này. Bạn đồng ý rằng không có liên doanh, hợp tác quan hệ lao động, hoặc cơ quan tồn tại giữa bạn và VGM - Vietnam Gospel Media như một kết quả của bản thỏa thuận này hoặc việc sử dụng của trang web VGM - Vietnam Gospel Media VGM - Vietnam Gospel Media của các thỏa thuận này phản ánh pháp luật hiện hành và những quá trình luật pháp, và không có gì chứa đựng trong bản thỏa thuận này cản trở quyền of VGM - Vietnam Gospel Media quyền thực hiện theo chính phủ, tòa án và thi hành pháp luật hoặc các quá trình liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web VGM - Vietnam Gospel Media hoặc các thông tin được cung cấp hoặc được thu thập bởi VGM - Vietnam Gospel Media với việc sử dụng đó. Nếu phần nào của bản thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ theo quy định của pháp luật hoặc không thể thi hành bao gồm, nhưng không giới hạn, sự từ bỏ trách nhiệm pháp lý và những giới hạn được thiết lập trước, thì những điều khoản sai trái hoặc không thể thực thi sẽ được thay thế bởi một giá trị, có thể thực thi gần nhất với dự định của những điều khoản cũ và những thỏa thuận còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực. Trừ khi được chỉ rõ ở đây, bản thỏa thuận này cấu thành tất cả những thỏa thuận giữa người sử dụng và VGM - Vietnam Gospel Media liên quan đến trang webVGM - Vietnam Gospel Media và nó thay thế tất cả các thông tin liên lạc trước đó và đương thời, dù là điện tử, nói miệng hay viết tay, giữa người sử dụng và VGM - Vietnam Gospel Media đối với trang web VGM - Vietnam Gospel Media. Một phiên bản in của bản thỏa thuận này và của bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được thừa nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính hoặc liên quan đến hợp đồng này cùng một chủ đề với các điều kiện tương tự như tài liệu kinh doanh và hồ sơ ban đầu được tạo ra và duy trì ở dạng in. Đó là mong muốn của các bên là văn bản này và tất cả các tài liệu liên quan được in ở tiếng Anh.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU THÔNG BÁO:

Tất cả nội dung của trang web VGM - Vietnam Gospel Media là: Copyright 2021 by VGM và/hoặc các nhà cung cấp của nó. Tất cả các quyền.

THƯƠNG HIỆU

Tên của các công ty và các sản phẩm đề cập đến ở đây có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ.

Những công ty, tổ chức, sản phẩm, người và sự kiện miêu tả ở đây là hư cấu. Không liên quan với các công ty, tổ chức, sản phẩm, cá nhân hoặc sự kiện là có chủ đích hoặc hàm ý.

Bất kỳ quyền không công nhận ở đây đều dược bảo lưu.

LƯU Ý VÀ THỦ TỤC KHIẾU NẠI XÂM PHẠM BẢN QUYỀN.

Pursuant to Title 17, United States Code, Section 512(c)(2), thông báo về tuyên bố vi phạm bản quyền theo luật bản quyền Hoa Kỳ phải được gửi tới Dịch vụ cung cấp dành cho Agent. ALL INQUIRIES NOT RELEVANT TO THE FOLLOWING PROCEDURE WILL RECEIVE NO RESPONSE. Xem thông báo và thủ tục khiếu nại vi phạm bản quyền.